Jak restrukturyzacja wpływa na pracowników i jak im pomóc przejść przez ten proces?

Jak restrukturyzacja wpływa na pracowników i jak im pomóc przejść przez ten proces?

Postępowanie restrukturyzacyjne odbywa się w przypadku niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością firmy. Poważna sytuacja przedsiębiorstwa często budzi niepokój wśród pracowników. Dowiedz się, jak pomóc im przejść przez ten proces.

Jak restrukturyzacja wpływa na pracownika?

Restrukturyzacja to rodzaj specjalnego postępowania cywilnego, którego celem jest uchronienie spółki prawa handlowego albo jednoosobowej działalności gospodarczej przed upadłością. Służy uporządkowaniu sytuacji firmy (w tym zwłaszcza usystematyzowaniu spłaty zobowiązań), poprawie jej rentowności i efektywności oraz odzyskaniu płynności finansowej, co pomoże ocalić ją przed bankructwem.

Jednym z elementów prowadzących do tego celu mogą być zmiany w zatrudnieniu, w tym zwolnienia pracowników. Restrukturyzacja spółki może mieć duży wpływ na przyszłość i finanse pracowników. Proces ten może zatem wzbudzać w nich uzasadniony stres. Wynika on z niepewności co do dalszych losów przedsiębiorstwa, a także ich roli w firmie. Obawy można zmniejszyć, stosując odpowiednie strategie i metody działania.

Jak pomóc pracownikom przejść przez restrukturyzację?

Restrukturyzacja często wiąże się z negatywnymi skutkami dla pracowników. Zazwyczaj nie można im zapobiec, ale pracodawca może zmniejszyć ich oddziaływanie na zatrudnionych. Podstawą w relacjach między pracodawcą a zespołem w tym procesie jest dobra komunikacja. Istotna jest transparentność i otwartość ze strony przedsiębiorcy. Pracownicy powinni dowiedzieć się, jaki jest plan restrukturyzacyjny, co jest przyczyną tego procesu oraz jak wpłynie on na ich pracę. Szczerość i prawdomówność pozwolą im przygotować się na zmiany w zatrudnieniu i ewentualne zwolnienia.

Pracodawca może również zaproponować zespołowi szkolenia albo programy przekwalifikowania. Pomogą one zwolnionym osobom uzyskać nowe umiejętności i lepsze perspektywy zatrudnienia, a w efekcie znaleźć kolejną pracę w ramach przedsiębiorstwa lub poza nim. Jeśli skutkiem restrukturyzacji jest likwidacja konkretnych stanowisk i działów, to zamiast zwolnienia pracodawca może zaproponować pracownikowi skrócenie tygodniowego wymiaru czasu pracy bądź przejście na niższe stanowisko.

Bardzo pomocne jest też respektowanie i zapewnienie przez pracodawcę praw pracowniczych. Należą do nich przede wszystkim zachowanie prawa do wypowiedzenia oraz zobowiązanie do wypłacenia odpowiedniej kwoty za ten okres. Dobrze jest również, aby firma zapewniła zespołowi wsparcie finansowe w trudnej sytuacji, a także, o ile to możliwe, pomogła w znalezieniu nowej pracy.

Postępowanie restrukturyzacyjne może wiązać się z dużym stresem i niepokojem u pracowników. Dlatego odpowiednia pomoc ze strony pracodawcy jest bardzo cenna. Uczciwa i transparentna komunikacja, określenie przejrzystych procesów zwalniania, zaoferowanie wsparcia finansowego i szkoleniowego pomoże pracownikom w przejściu przez ten proces i zminimalizuje jego skutki. Działania te są też korzystne dla samego pracodawcy, który może skupić się na restrukturyzacji biznesu zgodnie z planem.