Czy można wycofać pozew?

Czy można wycofać pozew?

Z pojęciem pozwu zetknął się każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu. Zapewne wszyscy wiemy o tym, że jest to tzw. pismo procesowe, którego celem jest wszczęcie procesu sądowego w danej sprawie. Jak wygląda cała procedura oraz czy możliwe jest jej wycofanie, dowiecie się z poniższego artykułu.

Czym dokładnie jest pozew i jakie elementy zawiera?

Zanim przejdziemy do procedury cofnięcia pisma procesowego, warto najpierw nieco dokładniej omówić jego definicję. Szczegółowo opisane wszystkie elementy oraz warunki, jakie powinno ono spełniać według polskiego prawa znajdziesz na stronie https://smadwokaci.pl/. Pismo składa powód w procesie cywilnym, wszczynając tym samym postępowanie w sprawie. Kierujemy je do rozpoznania do właściwego sądu osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Pozew może dotyczyć spraw takich jak:

 • powództwo o świadczenie, czyli nakaz wykonania określonej czynności przez pozwanego,
 • ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa, bądź stosunku prawnego,
 • powództwa o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego.

Warunki prawne pisma

Pismo procesowe powinno spełniać określone prawnie warunki, które zostały zawarte w art. 126 i 187 Kodeksu Prawa Cywilnego. Należą do nich:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew
 • imiona i nazwiska bądź nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • osnowa wniosku lub oświadczenia,
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swój wniosek/ oświadczenie i poparcie ich dowodami ( tylko w wypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia złożonego wniosku bądź oświadczenia),
 • podpis strony składającej pozew/ jej przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika,
 • wykaz załączników, które dołączono do pozwu.

Oprócz tego zgodnie z art. 187 k.p.c. powinien zawierać:

 • szczegółowo określone żądanie, a w przypadku spraw dotyczących praw majątkowych oznaczenie wartości przedmiotu sporu ( z wyjątkiem sytuacji, w której przedmiot sprawy stanowi określona kwota pieniężna),
 • określenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia,
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie oraz uzasadniających właściwość sądu ( w miarę potrzeby),
 • informacje dotyczące podjętych przez strony postępowania pozasądowych metod rozwiązania sporu, takich jak np. mediacja,
 • w przypadku, gdy strony nie podjęły próby rozwiązania konfliktu uzasadnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Czy sytuacja wycofania pozwu jest możliwa i jak wyglądają regulacje prawne w tym wypadku?

Po pierwsze pozew możemy cofnąć bez zezwolenia pozwanego aż do momentu rozpoczęcia rozprawy. W wypadku, w którym połączone jest ono z zrzeczeniem się roszczenia możemy tego dokonać aż do wydania wyroku. Powinniśmy też pamiętać o tym, że wycofanie pozwu nie blokuje nam możliwości powtórnego wniesienia go do sądu, nawet z tymi samymi zarzutami. O procedurze, jaka obowiązuje podczas wycofywania pozwu mówi art. 203 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Według prawa powód ma możliwość złożenia takiego wniosku ustnie przed sądem bądź w piśmie procesowym. Nie musi ono jednak dotyczyć całości postawionych wcześniej żądań, a może zaledwie części z nich. Składając takie oświadczenie powód wyraża chęć rezygnacji z określonych wcześniej w pozwie roszczeń, tym samym cofając wniosek o ochronę prawną procesu. Oznacza to również, że nie będziemy kontynuować działań procesowych rozpoczętych w chwili wniesienia pozwu.

Czy w każdej sytuacji możemy wycofać pozew?

Mimo faktu, że w znaczącej większości przypadków cofnięcie pozwu nie będzie problematyczne są sytuacje, w których czynność ta nie będzie możliwa. Wycofanie pozwu może zostać odrzucone przez sąd w 3 sytuacjach. Mowa tu o przypadkach, w których:

 • czynności wymienione w pozwie stały się sprzeczne z prawem,
 • okoliczności wniesienia pozwu są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • gdy zmierzają one do obejścia obowiązującego prawa.

W sytuacji, gdy pozew taki zostanie skutecznie wycofany sąd musi umorzyć postępowanie. Jeśli cofnięcie przyniosło za sobą jakiś skutek prawny, może o tym zadecydować podczas niejawnego posiedzenia.