regulamin platformy egzamer

Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez uczniów z Platformy egzamer.pl, której właścicielem jest spółka działająca pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

[Definicje]

§1

 

 1. Dane – dane osobowe wskazane w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 2. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacje o produktach zakupionych w ramach Platformy.

 3. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania dostępu do zasobów zgromadzonych w ramach Platformy lub usług dostępnych w ramach Platformy.

 4. Platforma – Platforma WSiP dostępna pod adresem egzamer.pl, zarządzana przez WSiP, będąca internetowym narzędziem w obszarze szeroko pojętej diagnostyki edukacyjnej.

 5. Przedstawiciel – przedstawiciel ustawowy Ucznia nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentujący go we wszelkich działaniach prawem wymaganych w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem przez Ucznia z Platformy.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Platformy.

 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

 8. Uytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zasobów i usług elektronicznych zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony, na zasadach w nich określonych:

  • osoba fizyczna powyżej 18 roku życia.

  • osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, która posiada zgodę

   Przedstawiciela na zawarcie umowy na korzystanie z Platformy.

  • osoba fizyczna poniżej 13 roku życia, w imieniu, której umowę na korzystanie z Platformy zawiera jej Przedstawiciel. 

 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są zasoby i usługi świadczone przez WSiP w ramach Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332148, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy: 550.400, zł. 

 

[Ogólne warunki korzystania z Platformy]

§2

 

 1. Regulamin wraz Załącznikami, określa warunki korzystania z Platformy, w szczególności prawa i obowiązki właściciela Platformy i Użytkowników, zasady odpowiedzialności oraz zasady ochrony danych osobowych korzystających z usług za pośrednictwem Platformy.

 2. Korzystający z Platformy akceptuje Regulamin. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola „akceptuję regulamin” podczas Rejestracji.

 3. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: a. Zasady korzystania z testów bezpłatnych, b. Zasady korzystania z testów płatnych,

 4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 1 (poza Umową), nie stanowią części Regulaminu.

 5. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Platformy oraz poprzez przesłanie im drogą poczty elektronicznej informacji o dokonaniu zmiany na adres podany przez Użytkownika. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie oświadczy on, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. Złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z WSiP i skutkuje likwidacją Konta oraz usunięciem Danych z Platformy.

 6. Dane ujawnione przez Użytkownika zarejestrowanego podlegają ochronie prawnej przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i mogą być przetwarzane w sposób określony w § 11 niniejszego Regulaminu a na co Użytkownik wyraża zgodę podczas Rejestracji. W przypadku Użytkowników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę taką wyraża Przedstawiciel.

 7. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

 8. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięciu należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu może być niemożliwe. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

 9. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.

 

[Warunki uczestnictwa]

§3

 

 1. Korzystanie z Platformy może mieć charakter odpłatny.

 2. Użytkownikom nie wolno: 

  • korzystać z kont innych Użytkowników, 
  • udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom. 
 3. Użytkownik do 18 roku życia, który zarejestrował się na Platformie zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody i akceptacji, o których mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP. 

 

[Rejestracja]

§4

 

 1. W celu Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.egzamer.pl

 2. Rejestracji, jako Użytkownik może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja może zostać dokonana tylko przez Użytkownika wraz z reprezentującym go Przedstawicielem, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

 3. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • hasło (min. 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne),

  • numer telefonu (nieobligatoryjny),

  • datę urodzenia

  • w przypadku, gdy formularz wypełnia lub akceptuje Przedstawiciel,

   koniecznym jest także podanie imienia i nazwiska Przedstawiciela. Wypełnienie lub zaakceptowanie formularza rejestracyjnego przez Przedstawiciela jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że adres e-mail Użytkownika został założony zgodne z prawem

 4. Całkowite wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje wysłanie – na podany w formularzu adres e-mail – wiadomości, zawierającej link aktywacyjny. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności Danych. Użytkownik potwierdza wolę rejestracji klikając link aktywacyjny. Pokliknięciu linku aktywacyjnego Użytkownik przenoszony jest do panelu logowania.

 5. Przy pierwszym logowaniu do Platformy, czyli podaniu adresu e-mail oraz hasła Użytkownik podaje obowiązkowo dodatkowe dane:

 6. województwo

 7. poziom edukacyjny

 8. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ rejestrację”.

 9. Z chwilą zakończenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy. 

 

[Usługi Platformy]

§5

 

 1. Platforma oferuje Użytkownikowi możliwość:
   • korzystania z testów bezpłatnych – szczegółowe zasady określa Załącznik nr 1,
   • korzystania z testów płatnych – szczegółowe zasady określa Załącznik nr 2.
 2. Korzystanie z usług określonych powyżej możliwe jest zalogowaniu się na stronie internetowej www.egzamer.pl i wpisaniu w panelu logowania prawidłowego loginu i hasła.
 3. Użytkownikowi nie wolno dostarczać i zamieszczać w ramach Platformy treści bezprawnych.

 

[Warunki techniczne korzystania z Platformy]

§6

 

  Korzystanie z usług Platformy wymaga komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową w wersji co najmniej:
   • Windows: Google Chrome 23, Firefox 3.6, Internet Explorer 8 i wyżej,
   • Mac: Google Chrome, Firefox 3.6 i Safari 4,
   • Linux: Google Chrome i Firefox 3.6.
  z włączoną opcją „cookies”, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x768 oraz z zainstalowanym dodatkiem flashplayer.

 

[Reklamacje]

§7

 

 1. Użytkownikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie, z zastrzeżeniem § 8.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres kontakt@egzamer.pl Reklamacja Użytkownika rozpatrywana jest w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

 

[Pomoc techniczna]

§8

 

  Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących systemu rejestracji do Platformy drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres kontakt@egzamer.pl

 

[Odpowiedzialność WSiP]

§9

 

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem, której Użytkownicy korzystają z usług świadczonych w ramach Platformy,

 2. działania osób trzecich uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie usług świadczonych w ramach Platformy,

 3. wadliwe działanie Platformy spowodowane siłą wyższą,

 4. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie

  postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

 5. konsekwencje korzystania z Kont przez osoby nieuprawnione,

 6. nieprawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji. 

 

[Rozwiązanie Umowy]

§10

 

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy następuje drogą elektroniczną poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres kontakt@egzamer.pl
 3. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
   • w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych usług – ze skutkiem natychmiastowym,
   • w pozostałych przypadkach – z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
 4. Rozwiązanie Umowy przez WSiP następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta i usunięciem Danych z Platformy – w terminie 30 dni od daty otrzymania lub złożenia oświadczenia przez WSiP.

 

[Ochrona Danych]

§11

 

 1. Administratorem Danych jest WSiP .

 2. Administrator przetwarza Dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.

  U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Platformy oraz w celach informowania o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP.

 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych oraz ich poprawiania;

 4. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zamawianych usług. Dane niezbędne w formularzu rejestracyjnym są dodatkowo oznaczone.

 5. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 6. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnych działalności.

 7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy WSiP, w tym na skutek wypowiedzenia umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe

Użytkownika mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa. 

 

[Postanowienia końcowe]

§12

 

 1. Zawartość strony internetowej www.egzamer.pl włącznie z jej strukturą, dystrybucją, danymi, tekstami, logotypem, symbolami graficznymi, a także innymi wyróżniającymi się znakami związanymi ze stroną lub znajdującymi na niej i wszystkimi związanymi z dostępnymi w ramach Platformy usługami jest własnością właściciela Platformy i podlega ochronie prawami autorskimi.

 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikami dotyczące świadczenia usług w ramach Platformy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według właściwych przepisów prawa polskiego. 

 


Załącznik Nr 1

[Zasady korzystania z testów bezpłatnych]

 

 1. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia na Platformie bezpłatnych ogólnopolskich testów wiedzy egzamera oznaczonych kolejno numerami: I, II, III.

 2. Testy, o których mowa w punkcie 1, są testami on-line: w czasie ich wypełniania Użytkownik musi być podłączony do sieci internet.

 3. W ramach testów bezpłatnych Użytkownik otrzymuje informację o uzyskanym wyniku procentowym.

 4. Do każdego testu bezpłatnego Użytkownik ma możliwość zakupu raportu szczegółowo opisującego jego wyniki.

 5. Opis testów bezpłatnych i raportów do testów bezpłatnych znajduje się na Platformie w zakładce Pomoc

 6. Chcąc dokonać zakupu raportu do testu bezpłatnego Użytkownik powinien wybrać raport dla konkretnego testu, a następnie kliknąć na ikonę „Kup raport”.

 7. Po dokonaniu wyboru raportu i kliknięciu ikony „Kup raport” Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z koszykiem. Po kliknięciu ikony „Zapłać” Użytkownik przenoszony jest do sklepu internetowego WSiP, gdzie dokonuje zakupu wybranego raportu do testu bezpłatnego, po uprzedniej akceptacji regulaminu sklepu internetowego WSiP i zasad wynikających z niniejszego Regulaminu

 8. Wskazana na Platformie w momencie składania zamówienia cena raportu jest wiążąca i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).

 9. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem transakcji od sklepu internetowego WSiP. Automatyczne odblokowanie zakupionego raportu następuje na Koncie Użytkownika po ponownym zalogowaniu. 

p> 


Załącznik Nr 2

[Zasady korzystania z testów płatnych]

 

 1. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia na Platformie testu płatnego oznaczonego Test 1, Test 2, Test 3 i Test 4

 2. Testy, o których mowa w punkcie 1, są testami on-line: w czasie ich wypełniania Użytkownik musi być podłączony do sieci Internet.

 3. Opis testów znajduje się na Platformie.

 4. Wraz z dostępem do testu Użytkownik otrzymuje po jego rozwiązaniu raport szczegółowy wraz z rekomendowanymi zadaniami dodatkowymi (plik pdf).

 5. Chcąc dokonać zakupu testu płatnego Użytkownik powinien wybrać odpowiedni test płatny, a następnie kliknąć ikonkę „Kup dostęp”.

 6. Po dokonaniu wyboru testu płatnego i kliknięciu ikony „Kup dostęp” Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z koszykiem. Po kliknięciu ikony „Zapłać” Użytkownik przenoszony jest do sklepu internetowego WSiP, gdzie dokonuje zakupu wybranego testu płatnego, po uprzedniej akceptacji regulaminu sklepu internetowego WSiP.

 7. Wskazana na Platformie w momencie składania zamówienia cena testu jest wiążąca i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).

 8. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem transakcji od sklepu internetowego WSiP. Automatyczne odblokowanie zakupionego testu następuje na Koncie Użytkownika po ponownym zalogowaniu.

 9. Czas wykonania testu jest ograniczony i wynosi maksymalnie 60 minut w przypadku testów dla szkół podstawowych, 90 minut w przypadku testów dla gimnazjów oraz 120 minut w przypadku testów ponadgimnazjalnych. Po upływie czasu wyznaczonego na przeprowadzenie testu (licząc od momentu rozpoczęcia) nastąpi jego zamknięcie – pytania, na które Użytkownik nie odpowie uznane będą za pominięte, a Użytkownik otrzyma za nie 0 punktów.

 10. Wynik całkowity z przeprowadzonego testu (ilość uzyskanych punktów w całym teście) przesyłany będzie na Konto Użytkownika od razu po zakończeniu testu przez Użytkownika.

 11. Każdy test może być przeprowadzony jednokrotnie. 

Warszawa dn. 03.01.2014

potrzebujesz pomocy?

więcej