1. Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku
 2. Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku
regulamin platformy egzamer

Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez uczniów z Platformy egzamer.pl, której właścicielem jest spółka działająca pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

[Definicje]

§1

 

 1. Dane – dane osobowe wskazane w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 2. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacje o produktach zakupionych w ramach Platformy.

 3. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania dostępu do zasobów zgromadzonych w ramach Platformy lub usług dostępnych w ramach Platformy.

 4. Platforma – Platforma WSiP dostępna pod adresem egzamer.pl, zarządzana przez WSiP, będąca internetowym narzędziem w obszarze szeroko pojętej diagnostyki edukacyjnej.

 5. Przedstawiciel – przedstawiciel ustawowy Ucznia nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentujący go we wszelkich działaniach prawem wymaganych w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem przez Ucznia z Platformy.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Platformy.

 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

 8. Uytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zasobów i usług elektronicznych zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony, na zasadach w nich określonych:

  • osoba fizyczna powyżej 18 roku życia.

  • osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, która posiada zgodę

   Przedstawiciela na zawarcie umowy na korzystanie z Platformy.

  • osoba fizyczna poniżej 13 roku życia, w imieniu, której umowę na korzystanie z Platformy zawiera jej Przedstawiciel. 

 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są zasoby i usługi świadczone przez WSiP w ramach Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332148, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy: 550.400, zł. 

 

[Ogólne warunki korzystania z Platformy]

§2

 

 1. Regulamin wraz Załącznikami, określa warunki korzystania z Platformy, w szczególności prawa i obowiązki właściciela Platformy i Użytkowników, zasady odpowiedzialności oraz zasady ochrony danych osobowych korzystających z usług za pośrednictwem Platformy.

 2. Korzystający z Platformy akceptuje Regulamin. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola „akceptuję regulamin” podczas Rejestracji.

 3. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: a. Zasady korzystania z testów bezpłatnych, b. Zasady korzystania z testów płatnych,

 4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 1 (poza Umową), nie stanowią części Regulaminu.

 5. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Platformy oraz poprzez przesłanie im drogą poczty elektronicznej informacji o dokonaniu zmiany na adres podany przez Użytkownika. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie oświadczy on, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. Złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z WSiP i skutkuje likwidacją Konta oraz usunięciem Danych z Platformy.

 6. Dane ujawnione przez Użytkownika zarejestrowanego podlegają ochronie prawnej przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i mogą być przetwarzane w sposób określony w § 11 niniejszego Regulaminu a na co Użytkownik wyraża zgodę podczas Rejestracji. W przypadku Użytkowników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę taką wyraża Przedstawiciel.

 7. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

 8. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięciu należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu może być niemożliwe. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

 9. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.

 

[Warunki uczestnictwa]

§3

 

 1. Korzystanie z Platformy może mieć charakter odpłatny.

 2. Użytkownikom nie wolno: 

  • korzystać z kont innych Użytkowników, 
  • udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom. 
 3. Użytkownik do 18 roku życia, który zarejestrował się na Platformie zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody i akceptacji, o których mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP. 

 

[Rejestracja]

§4

 

 1. W celu Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.egzamer.pl

 2. Rejestracji, jako Użytkownik może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja może zostać dokonana tylko przez Użytkownika wraz z reprezentującym go Przedstawicielem, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

 3. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • hasło (min. 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne),

  • numer telefonu (nieobligatoryjny),

  • datę urodzenia

  • w przypadku, gdy formularz wypełnia lub akceptuje Przedstawiciel,

   koniecznym jest także podanie imienia i nazwiska Przedstawiciela. Wypełnienie lub zaakceptowanie formularza rejestracyjnego przez Przedstawiciela jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że adres e-mail Użytkownika został założony zgodne z prawem

 4. Całkowite wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje wysłanie – na podany w formularzu adres e-mail – wiadomości, zawierającej link aktywacyjny. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności Danych. Użytkownik potwierdza wolę rejestracji klikając link aktywacyjny. Pokliknięciu linku aktywacyjnego Użytkownik przenoszony jest do panelu logowania.

 5. Przy pierwszym logowaniu do Platformy, czyli podaniu adresu e-mail oraz hasła Użytkownik podaje obowiązkowo dodatkowe dane:

 6. województwo

 7. poziom edukacyjny

 8. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ rejestrację”.

 9. Z chwilą zakończenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy. 

 

[Usługi Platformy]

§5

 

 1. Platforma oferuje Użytkownikowi możliwość:
   • korzystania z testów bezpłatnych – szczegółowe zasady określa Załącznik nr 1,
   • korzystania z testów płatnych – szczegółowe zasady określa Załącznik nr 2.
 2. Korzystanie z usług określonych powyżej możliwe jest zalogowaniu się na stronie internetowej www.egzamer.pl i wpisaniu w panelu logowania prawidłowego loginu i hasła.
 3. Użytkownikowi nie wolno dostarczać i zamieszczać w ramach Platformy treści bezprawnych.

 

[Warunki techniczne korzystania z Platformy]

§6

 

  Korzystanie z usług Platformy wymaga komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową w wersji co najmniej:
   • Windows: Google Chrome 23, Firefox 3.6, Internet Explorer 8 i wyżej,
   • Mac: Google Chrome, Firefox 3.6 i Safari 4,
   • Linux: Google Chrome i Firefox 3.6.
  z włączoną opcją „cookies”, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x768 oraz z zainstalowanym dodatkiem flashplayer.

 

[Reklamacje]

§7

 

 1. Użytkownikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie, z zastrzeżeniem § 8.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres kontakt@egzamer.pl Reklamacja Użytkownika rozpatrywana jest w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

 

[Pomoc techniczna]

§8

 

  Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących systemu rejestracji do Platformy drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres kontakt@egzamer.pl

 

[Odpowiedzialność WSiP]

§9

 

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem, której Użytkownicy korzystają z usług świadczonych w ramach Platformy,

 2. działania osób trzecich uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie usług świadczonych w ramach Platformy,

 3. wadliwe działanie Platformy spowodowane siłą wyższą,

 4. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie

  postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

 5. konsekwencje korzystania z Kont przez osoby nieuprawnione,

 6. nieprawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji. 

 

[Rozwiązanie Umowy]

§10

 

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy następuje drogą elektroniczną poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres kontakt@egzamer.pl
 3. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
   • w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych usług – ze skutkiem natychmiastowym,
   • w pozostałych przypadkach – z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
 4. Rozwiązanie Umowy przez WSiP następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta i usunięciem Danych z Platformy – w terminie 30 dni od daty otrzymania lub złożenia oświadczenia przez WSiP.

 

[Ochrona Danych]

§11

 

 1. Administratorem Danych jest WSiP .

 2. Administrator przetwarza Dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.

  U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Platformy oraz w celach informowania o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP.

 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych oraz ich poprawiania;

 4. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zamawianych usług. Dane niezbędne w formularzu rejestracyjnym są dodatkowo oznaczone.

 5. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 6. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnych działalności.

 7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy WSiP, w tym na skutek wypowiedzenia umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe

Użytkownika mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa. 

 

[Postanowienia końcowe]

§12

 

 1. Zawartość strony internetowej www.egzamer.pl włącznie z jej strukturą, dystrybucją, danymi, tekstami, logotypem, symbolami graficznymi, a także innymi wyróżniającymi się znakami związanymi ze stroną lub znajdującymi na niej i wszystkimi związanymi z dostępnymi w ramach Platformy usługami jest własnością właściciela Platformy i podlega ochronie prawami autorskimi.

 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikami dotyczące świadczenia usług w ramach Platformy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według właściwych przepisów prawa polskiego. 

 


Załącznik Nr 1

[Zasady korzystania z testów bezpłatnych]

 

 1. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia na Platformie bezpłatnych ogólnopolskich testów wiedzy egzamera oznaczonych kolejno numerami: I, II, III.

 2. Testy, o których mowa w punkcie 1, są testami on-line: w czasie ich wypełniania Użytkownik musi być podłączony do sieci internet.

 3. W ramach testów bezpłatnych Użytkownik otrzymuje informację o uzyskanym wyniku procentowym.

 4. Do każdego testu bezpłatnego Użytkownik ma możliwość zakupu raportu szczegółowo opisującego jego wyniki.

 5. Opis testów bezpłatnych i raportów do testów bezpłatnych znajduje się na Platformie w zakładce Pomoc

 6. Chcąc dokonać zakupu raportu do testu bezpłatnego Użytkownik powinien wybrać raport dla konkretnego testu, a następnie kliknąć na ikonę „Kup raport”.

 7. Po dokonaniu wyboru raportu i kliknięciu ikony „Kup raport” Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z koszykiem. Po kliknięciu ikony „Zapłać” Użytkownik przenoszony jest do sklepu internetowego WSiP, gdzie dokonuje zakupu wybranego raportu do testu bezpłatnego, po uprzedniej akceptacji regulaminu sklepu internetowego WSiP i zasad wynikających z niniejszego Regulaminu

 8. Wskazana na Platformie w momencie składania zamówienia cena raportu jest wiążąca i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).

 9. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem transakcji od sklepu internetowego WSiP. Automatyczne odblokowanie zakupionego raportu następuje na Koncie Użytkownika po ponownym zalogowaniu. 


Załącznik Nr 2

[Zasady korzystania z testów płatnych]

 

 1. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia na Platformie testu płatnego oznaczonego Test 1, Test 2, Test 3 i Test 4

 2. Testy, o których mowa w punkcie 1, są testami on-line: w czasie ich wypełniania Użytkownik musi być podłączony do sieci Internet.

 3. Opis testów znajduje się na Platformie.

 4. Wraz z dostępem do testu Użytkownik otrzymuje po jego rozwiązaniu raport szczegółowy wraz z rekomendowanymi zadaniami dodatkowymi (plik pdf).

 5. Chcąc dokonać zakupu testu płatnego Użytkownik powinien wybrać odpowiedni test płatny, a następnie kliknąć ikonkę „Kup dostęp”.

 6. Po dokonaniu wyboru testu płatnego i kliknięciu ikony „Kup dostęp” Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z koszykiem. Po kliknięciu ikony „Zapłać” Użytkownik przenoszony jest do sklepu internetowego WSiP, gdzie dokonuje zakupu wybranego testu płatnego, po uprzedniej akceptacji regulaminu sklepu internetowego WSiP.

 7. Wskazana na Platformie w momencie składania zamówienia cena testu jest wiążąca i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).

 8. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem transakcji od sklepu internetowego WSiP. Automatyczne odblokowanie zakupionego testu następuje na Koncie Użytkownika po ponownym zalogowaniu.

 9. Czas wykonania testu jest ograniczony i wynosi maksymalnie 60 minut w przypadku testów dla szkół podstawowych, 90 minut w przypadku testów dla gimnazjów oraz 120 minut w przypadku testów ponadgimnazjalnych. Po upływie czasu wyznaczonego na przeprowadzenie testu (licząc od momentu rozpoczęcia) nastąpi jego zamknięcie – pytania, na które Użytkownik nie odpowie uznane będą za pominięte, a Użytkownik otrzyma za nie 0 punktów.

 10. Wynik całkowity z przeprowadzonego testu (ilość uzyskanych punktów w całym teście) przesyłany będzie na Konto Użytkownika od razu po zakończeniu testu przez Użytkownika.

 11. Każdy test może być przeprowadzony jednokrotnie. 

Warszawa dn. 03.01.2014
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 r.

regulamin platformy egzamer

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332148, NIP 5272605292, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 550 400 zł. Dane kontaktowe: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, e-mail: wsip@wsip.com.pl, (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 (opłata według cennika właściwego operatora).
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem egzamer.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

§1

[Definicje]

 

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, w trakcie korzystania z Serwisu oraz innych produktów i usług WSiP.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacje o uprawnieniach Użytkowników w ramach serwisów WSiP.
 5. Test - usługa płatna Serwisu dotycząca polegająca na dostępie do testów przedmiotowych. Lista Testów jest dostępna w Serwisie. Test stanowi treść cyfrową dostarczaną w formie cyfrowej (bez materialnego nośnika).
 6. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Serwisu.
 7. Przedstawiciel – przedstawiciel ustawowy Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentujący Użytkownika lub udzielający zgody na podejmowanie przez Użytkownika działań wymaganych prawem związanych z Rejestracją, korzystaniem z Konta lub Serwisu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.
 9. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 10. Serwis – internetowy serwis edukacyjny egzamer dostępny pod adresem egzamer.pl, prowadzony i zarządzany przez WSiP.
 11. Umowa sprzedaży – umowa dotycząca odpłatnego udostępnienia Testu przez WSiP, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Testu na zasadach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.
 12. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zasobów i usług elektronicznych zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony, na zasadach w nich określonych, w tym zasobów Serwisu.
 14. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332148, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy: 550 400 zł.
 15. Załącznik nr 1 – załącznik do Regulaminu zawierający Zasady korzystania z usług płatnych.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§2.

[Ogólne warunki korzystania z Serwisu]

 

 1. Korzystać z Serwisu może każdy Użytkownik posiadający Konto, który zaakceptował Regulamin.
 2. Użytkownikom nie wolno:
  · korzystać z kont innych Użytkowników,
  · udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  · zamieszczać w ramach Serwisu treści bezprawnych.
 3. Rejestracja jest bezpłatna.
 4. Korzystanie z niektórych usług Serwisu ma charakter odpłatny.
 5. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Serwisu, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go Przedstawiciela, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 6. Użytkownik do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.

 

§3.

[Rejestracja]

 

 1. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej egzamer.pl.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  · e-mail,
  · hasło (min. 8 znaków)
  · dotyczące wieku
 4. oraz akceptuje regulamin Konta.

 5. W przypadku, gdy formularz wypełnia lub akceptuje Przedstawiciel, koniecznym jest także podanie imienia i nazwiska Przedstawiciela. Wypełnienie lub zaakceptowanie formularza rejestracyjnego przez Przedstawiciela jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Konto Użytkownika zostało założone zgodne z prawem.
 6. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że na podany adres e-mail może dokonać Rejestracji jeden Użytkownik.
 7. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj się” powoduje wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 9. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 10. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy. W celu uzyskania dostępu do Serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin.
 11. Rejestracji można dokonać również przez inne serwisy WSiP na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku przy pierwszym Logowaniu w Serwisie wymagana jest akceptacja Regulaminu.

 

§ 4.

[Usługi Serwisu]

 

 1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość :
  · korzystania z usług bezpłatnych świadczonych w ramach Serwisu – szczegółowe zasady korzystania określa Załącznik nr 1.
  · korzystania z usług płatnych świadczonych w ramach Serwisu – szczegółowe zasady Zamawiania i korzystania z Testów określa Załącznik nr 2,
 2. W celu Logowania Użytkownik wpisuje adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz hasło.
 3. Zasoby Serwisu mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark / znak wodny) przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego zasobu tego oznaczenia.
 4. Korzystanie z usług bezpłatnych jest możliwe po zalogowaniu Użytkownika w Serwisie.
 5. Korzystanie z usług płatnych wymaga podłączenia do internetu.

 

§ 5.

[Warunki techniczne korzystania z Serwisu]

 

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania Zamówień oraz korzystania z Testu, wymagane jest:
  · aktywne połączenie z internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  · posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  · przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż Internet Explorer 9, FireFox 22, Chrome 29, Safari 5.1, Opera 15;
  · włączona obsługa Java Script oraz cookies.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

 

§6.

[Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności]

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WSiP.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym oznaczania indywidualizującego daną kopię zasobu (watermark / znak wodny) przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących oraz w celach informowania o produktach i usługach WSiP. Za dodatkową zgodą dane będą udostępniane podmiotom z Grupy Wydawniczej WSiP w celach informowania o ich produktach i usługach.
 3. Administrator może również pozyskiwać z ogólnie dostępnych źródeł (np. portale społecznościowe) informacje pozwalające na określenie cech osobowościowych oraz zainteresowań Użytkowników, co umożliwi przygotowanie lepszych, bardziej atrakcyjnych ofert produktowych. W każdym momencie Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec powyższych działań.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Serwisu.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adresu IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnych działalności.
 8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 9. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być niemożliwe.
 11. Witryny Serwisu korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. 
 12. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

 

§ 7.

[Reklamacje]

 

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić WSiP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo pisemnie na adres WSiP.
 6. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

 

§8. 

[Odpowiedzialność WSiP]

 

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji oraz korzystania z Serwisu.
 3. skutki udostępnienia Konta przez Użytkownika osobie trzeciej,

 

§ 9

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]

 

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres:, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  · w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym;
  · w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

§10

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Serwisu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika, Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSIP.

 

Warszawa, dnia 25 grudnia 2014 r.

 


Załącznik Nr 1

[Zasady korzystania z testów bezpłatnych]

 

 1. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia w Serwisie bezpłatnych ogólnopolskich testów wiedzy egzamera oznaczonych kolejno numerami: I, II, III.
 2. Testy, o których mowa w punkcie 1, są testami on-line: w czasie ich wypełniania Użytkownik musi być podłączony do sieci internet.
 3. W ramach testów bezpłatnych Użytkownik otrzymuje informację o uzyskanym wyniku procentowym.
 4. Opis testów bezpłatnych znajduje się na Platformie w zakładce Pomoc.

 


Załącznik Nr 2

[Zasady korzystania z usług płatnych]

 

§ 1.

[Zamówienia]

 

 1. Użytkownicy mogą składać Zamówienia na dostęp do Testów znajdujących się w ofercie Serwisu.
 2. Aktualna oferta Serwisu jest dostępna na stronie Serwisu.
 3. Oferta Serwisu może ulec zmianie, w szczególności z powodu:
  a) wprowadzenia nowych Testów,
  b) wycofania ze sprzedaży niektórych Testów,
 4. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.
 5. Użytkownik może składać Zamówienia na testy w Serwisie w okresie kolejnej edycji Serwisu. Kolejna edycja Serwisu jest podawanym każdorazowo w Serwisie.
 6. Warunkiem nabycia Testu jest posiadanie Konta przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może składać Zamówienia po zalogowaniu się do Serwisu.
 8. Po podaniu przez Użytkownika wszelkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia obejmuje:
  a) Przedmiot Zamówienia;
  b) Jednostkowa oraz łączna cena Zamówienia;
  c) Wybrany sposób płatności;
  d) Czas dostawy;
 9. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”.
 10. Wysłane przez Użytkownika Zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży ze WSiP, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Podsumowanie Zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Zamówienia oraz, w przypadku Konsumenta, formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Płatność dokonywana przez Użytkownika obejmuje cenę Kursu maturalnego online.
 15. Serwis nie udziela gwarancji na Test.
 16. Sposobem dostawy Testu jest udostępnienie Użytkownikowi na Koncie Użytkownika.
 17. Test jest wolny od wad.

 

§ 2.

[Płatności]

 

 1. Podana w momencie składania Zamówienia cena Testu jest wiążąca.
 2. Cena zawiera VAT.
 3. Cena Testu w chwili złożenia Zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik na rzecz WSiP w związku z Umową sprzedaży.
 4. W terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia dyspozycji przelewu przez Użytkownika, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej oraz ich zaksięgowania przez Serwis, Test zostanie udostępniony w Koncie Użytkownika.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną udostępnieniu Testu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 11 Załącznika na adres e-mail Użytkownika.

 

§ 3.

[Licencja Użytkownika i własność intelektualna]

 

 1. Zakup Produktu elektronicznego umożliwia korzystanie z Testu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (np. można udostępniać domownikom).
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Testu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  b) ingerowania w zawartość Testu,
  c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Testu,
  d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Testu,
  e) oddawania w najem Testu lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
  f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Testu.
 3. Udostępnianie w Internecie zakupionego Testu bez zgody WSiP jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych.
 4. Wszystkie Testy udostępniane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane, bez wyraźnej zgody WSiP jest zabronione.

 

§ 4.

[Odstąpienie od umowy]

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik musi powiadomić WSIP o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie może być wysłane na adres:, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. 
 5. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży (Treści cyfrowej dostarczanej w formie cyfrowej) nie przysługuje Użytkownikowi – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez WSiP o utracie prawa do odstąpienia.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Użytkownika, WSiP zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym WSiP został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

§ 5.

[Reklamacje dotyczące Testu]

 

 1. WSiP jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, należy kierować:
  a) pisemnie na adres:
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.
  Reklamacje WSiP
  Al. Jerozolimskie 96
  00-807 Warszawa
  , lub
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
  reklamacje@wsip.com.pl.
 3. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie w powyższym terminie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
 4. WSiP nie udziela gwarancji na Produkt.

 

§ 6.

[Korzystanie z Testu]

 

 1. Opis testów znajduje się w Serwisie.
 2. Wraz z dostępem do Testu Użytkownik otrzymuje po jego rozwiązaniu raport szczegółowy (plik pdf).
 3. Czas wykonania Testu jest ograniczony i wynosi maksymalnie 60 minut w przypadku Testów dla szkół podstawowych, 90 minut w przypadku Testów dla gimnazjów oraz 120 minut w przypadku Testów ponadgimnazjalnych. Po upływie czasu wyznaczonego na przeprowadzenie Testu (licząc od momentu rozpoczęcia) nastąpi jego zamknięcie – pytania, na które Użytkownik nie odpowie uznane będą za pominięte, a Użytkownik otrzyma za nie 0 punktów.
 4. Wynik całkowity z przeprowadzonego Testu (ilość uzyskanych punktów w całym Teście) przesyłany będzie na Konto Użytkownika od razu po zakończeniu testu przez Użytkownika.
 5. Każdy Test może być przeprowadzony jednokrotnie.

 

Warszawa, dnia 25 grudnia 2014 r.

potrzebujesz pomocy?

więcej